Liepājas Universitāte

Liepājas Universitāte dibināta 1954. gadā uz Skolotāju institūta bāzes. Tās sākotnējais nosaukums bija Liepājas Pedagoģiskais institūts, kopš 1998. gada - Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Līdzko tika izsludināts likums Par Liepājas Universitātes Satversmi, no 2008. gada 16. jūlija sāka darboties Liepājas Universitāte.

Ko piedāvā Liepājas Universitāte

Ne viens vien rīdzinieks dodas uz Liepāju nedēļas nogalēs, lai apgūtu studiju programmas četrās fakultātēs: Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte, Dabas un inženierzinātņu fakultāte un Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. Protams, arī liepājnieki un citi kurzemnieki izmanto Vēju pilsētas sniegtās priekšrocības augstākās izglītības apguvē.


Liepājas Universitātes stipendijas

Stipendijas iespējams iegūt, piesakoties mērķa stipendijai. Ko tā nozīmē? Tā ir finansiāls atbalsts, ko konkursa kārtībā piešķir doktorantam un zinātniskā grāda pretendentam vienas doktora studiju programmas apguvei un doktora zinātniskā grāda ieguvei. No Liepājas Universitātes stipendiju fonda var iegūt stipendiju bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam 99,60 EUR mēnesī 10 mēnešus gadā, bet doktora studiju programmas studentam pieejami113,83 EUR mēnesī 11 mēnešus gadā. Ir pieejamas dažādas citas stipendijas (http://www.liepusp.lv/stipendijas).


Par studijas maksām un kredītiem


Studiju maksai vai aktuālajiem izdevumiem studiju laikā pieejams kredīts, ko 2016. gadā piedāvā SEB banka. Lai segtu studiju maksu vai iegūtu papildu līdzekļus dzīvošanai studiju laikā, ir iespējas pieteikties un iegūt studiju / studējošo kredītu no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.  Uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie - LR pilsoņi un personas, kurām ir LR nepilsoņa pase un kuri sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas. Akreditēta programma ir nepieciešama ne vien stipendijas ieguvei, bet arī licencētas izglītības pierādīšanai.


Mūžizglītība Liepājas Universitātē


Liepājas Universitātē izglītību var apgūt ikviens, kurš vēlas izglītoties arī pēc augstskolas beigšanas. Šāda veida izglītību sauc par mūžizglītību. Liepājas Universitātes mūžizglītība ir orientēta uz „personības interešu un vajadzību realizēšanu”.


Tāpat kā Latvijas Universitāte, arī Liepājas Universitāte izsludina papildus uzņemšanu pamata studijās 2016./2017. studiju gadā. Pieteikšanās uz brīvajām valsts finansētām studiju vietām un maksas studiju vietām vēl ir pieejama.


Resursi: liepusp.lv